NT BIG DATA

NT BIG DATA เป็น Platform ที่ NT พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Hadoop based และ Cloudera ที่ช่วยในการบริหารจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย เหมาะกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคธุรกิจที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมากหลากหลายรูปแบบ ช่วยลดเวลาในการพัฒนาระบบ ช่วยลดการลงทุน สามารถเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างแท้จริง

NT BIG DATA ให้บริการในรูปแบบของ Cloud Service โดยคิดค่าใช้บริการเป็นรายเดือน ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีพร้อมเครื่องมือในการเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ แสดงผลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำการ Prediction ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น Python , R , Hue, Hive, Impala ให้เลือกใช้ได้ โดยให้บริการบนระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยและเสถียรภาพสูง ได้รับการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานสากล ISO 27001 ได้รับการรับรองคุณภาพในการให้บริการด้วยมาตรฐาน ISO 20000 และยังสามารถรองรับการทำ Data Governance เพื่อกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

Big Data คืออะไร

Big Data คือข้อมูลต่างๆ ที่มาอยู่รวมกันจนมีขนาดใหญ่ ใหญ่จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถประมวลผลได้ เป็นข้อมูลประเภทต่างๆเช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ข้อความใน Social Media ตลอดจนถึงข้อมูลทางสถิติต่างๆ ที่ต้องประกอบไปด้วย 3V คือ

Big data มีประโยชน์อย่างไร

 • ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์แนวโน้มของกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใยภาคธุรกิจ ภาครัฐ

ขั้นตอนในการสร้าง Big Data มีดังนี้

 • Problem analysis วิเคราะห์และระบุโจทย์สิ่งที่เราอยากรู้ปัญหาที่เราต้องการแก้
 • Data Preparation เตรียมข้อมูลให้พร้อมปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้อง
 • Modeling ออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากรู้
 • Data Analytics นำข้อมูลที่เตรียมไว้มาวิเคราะห์
 • Deployment นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปแสดงผล ไปปฏิบัติจริง
 • Evaluation/Monitoring ประเมินว่าผลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์หรือไม่

NT BIG DATA

บริการด้าน Big Data แบบ One-Stop Service ตอบโจทย์ความต้องการ ในทุกขั้นตอนของ Data Life Cycle จากผู้เชี่ยวชาญของ NT เผยข้อมูลเชิงลึก และสะท้อนมุมมองใหม่ ๆ ให้กับข้อมูล ช่วยผลักดันองค์กรสู่การเป็น Data-Driven Organization ที่สามารถแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าจากข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

บริการ NT BIG DATA

บริการด้าน Big Data แบบ One-Stop Service ตอบโจทย์ความต้องการ ในทุกขั้นตอนของ Data Life Cycle จากผู้เชี่ยวชาญของ NT เผยข้อมูลเชิงลึก และสะท้อนมุมมองใหม่ ๆ ให้กับข้อมูล ช่วยผลักดันองค์กรสู่การเป็น Data-Driven Organization ที่สามารถแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าจากข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

บริการ NT BIG DATA ประกอบไปด้วย 4 บริการ ได้แก่

1. บริการ Data Consulting
2. บริการ Big Data Ready
3. บริการ Big Data Platform
4. บริการ Data Analytic

1. บริการ Data Consulting

บริการช่วยเหลือให้คำปรึกษาในทุกระดับจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT ระดับไหน บริการ Data Consulting ก็พร้อมที่จะช่วยวางแผนการวางโครงสร้างระบบของข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบในการทำ Big Data โดยเราให้คำปรึกษาใน 2 ด้าน ดังนี้

 • Data Governance

ให้คำปรึกษาทางด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ช่วยออกแบบและกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กรตั้งแต่การเกิดของ ข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การทำลาย การเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย จนกระทั่งนำไปใช้ ซึ่งองค์กร ที่ปราศจากการธรรมาภิบาลข้อมูลจะมีโอกาสเกิดปัญหาทางด้านความปลอดภัย การรักษาความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความคล่องตัวในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล ภายในองค์กร

 • Data Management

ให้คำปรึกษาทางด้าให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรที่อยากจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Big Data โดยบริการ Data Consulting จะช่วยประเมินระบบข้อมูลเดิมที่มีอยู่และวางแผนโครงสร้างระบบ Big Data ใหม่เพื่อที่จะให้ระบบเหมาะสม แก่การวิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น Data Consulting ยังช่วยกำหนดว่าจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งกระบวนการ

2. บริการ Big Data Ready

บริการเตรียมความพร้อมให้กับข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะแก่การนำไปจัดเก็บใน Database ต้นทาง รวมถึงการทำ Data Lake, Data Warehouse และ Data Mart

โดยแบ่งออกเป็น 2 บริการ ดังนี้

 • Data Engineering Service

ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับข้อมูลดิบเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้งานทางด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) เช่น การนำเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล (Transform Data) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) การย้ายข้อมูลสู่ฐานข้อมูลใหม่ รวมถึงการทำ Database, Data Warehouse และ Data Lake

 • Dedicated ETL Server

จัดหาและติดตั้ง Software สำหรับการทำ ETL บนระบบ Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้และยังช่วยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย

3. บริการ Big Data Platform

บริการที่มาพร้อมกับระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์การทำงานทุกรูปแบบ พร้อมเครื่องมือในการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย

บริการ Big Data Platform มี 4 ขั้นตอนดังนี้

 • Store & Secure

จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่างปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประมวลผล สามารถลดหรือเพิ่มปริมาณทรัพยากรให้สอดคล้องกับการใช้งานได้ตามต้องการ

 • Data Preparation

รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลและเตรียมพร้อมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลโดยเฉพาะ

 • Manage & Control

จัดการและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

 • Data Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลปริมาณมากและซับซ้อนผ่านการนำเสนอที่ง่ายแก่การทำความเข้าใจ

4. บริการ Data Analytic

บริกาวิเคราะห์ข้อมูลในทุกระดับ โดยการนำข้อมูลมาเพื่มมูลค่าด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติทำให้ข้อมูลมีมิติมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของข้อมูลปริมาณมากและซับซ้อนผ่านการแสดงผลที่เข้าใจได้ง่าย

บริการ Data Analytic ประกอบไปด้วย 2 บริการย่อย ได้แก่

 • Data Analytic Service

นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ แล้วจึงนำมาแสดงให้อยู่ในรูปแบบของ การแสดงผล (Visualization) ที่ให้ผู้ที่ต้องการทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ สามารถเห็นข้อมูลในมุมมองที่ต่างออกไปจนทำให้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ (Historical Data) ให้ถูกแสดงออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และนำไปสู่การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-Driven Decision Making)

 • Dedicated BI Server

จัดหาและติดตั้ง Software บน Cloud เพื่อรองรับการทำงานเป็นทีมและยังช่วยให้ผู้บริหารหรือ ผู้ใช้งานสามารถดูและใช้งาน Interactive Dashboard ได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มความรวดเร็วสำหรับกระบวนการในการตัดสินใจต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลบริการ NT BIG DATA ได้ที่อีเมล ntbigdata@ntplc.co.th