KNOW CLOUD

Cloud Services

4 รูปแบบการบริการ

BUSINESS PROCESS AS A SERVICE (BPaaS)

คือการให้บริการ Business Process ต่างๆ เช่น Payroll, Printing, E-Commerce, Marketing เป็นต้น ในรูปแบบของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

INFRASTRCTURE AS A SERVICE (IaaS)

คือการให้บริการ Computing Power หรือ Storage ในลักษณะ On-Demand ในรูปแบบของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

PLATFORM AS A SERVICE (PaaS)

คือการให้บริการ Platform ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนา Application และใช้ในการรัน Application ในรูปแบบบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS)

คือการให้ “เช่าใช้งาน” Application ต่างๆ ในลักษณะของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

Types

ชนิดของ Cloud

PRIVATE (INTERNAL)

Cloud ที่ใช้ภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น

 

PUBLIC

Cloud ที่ให้บริการกับบุคคลทั่วๆ ไปใครก็ตามที่มี Internet จะสามารถใช้บริการได้

 

HYBRID

การเอา Cloud ชนิดต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน สร้างเป็น Cloud ที่มีคุณลักษณะพิเศษเช่น Private - Public Cloud

Benefits

ช่วยให้คุณบอกลาปัญหาเรื่อง IT

ลดต้นทุนทางด้าน IT

บริการ Cloud สามารถช่วยลดรายจ่ายเกี่ยวกับ IT infrastructure ได้ โดยเมื่อคุณใช้บริการ Cloud สิ่งที่คุณจะต้องจ่ายมีเพียงแค่ค่าใช้บริการตามจำนวนทรัพยากรทางด้าน IT ที่คุณต้องการใช้งานจริงๆ เท่านั้น คุณไม่ต้องลงทุนเป็น
เงินจำนวนมากๆ ในการซื้อ hardware หรือ IT infrastructure มาเผื่อไว้ล่วงหน้าอีกต่อไป

มีความปลอดภัยสูง

ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบล่ม หรือกลัวการโดนแฮกเกอร์เข้ามาป่วน เราพัฒนาระบบ Cloud ให้มีความปลอดภัยสูงโดยใช้ระบบ Firewall, Backup และระบบความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล

ยืดหยุ่นในการใช้บริการ

คุณสามารถปรับเพิ่ม – ลด Resource บน Cloud ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องระบบ และไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ Hardware เพิ่มเติม

สะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

คุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนระบบ Cloud ได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีเครื่องมือเข้า Internet