ข่าวสารรับสมัครพนักงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2562
(ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้าย เวลา 16.00 น.)
ด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน  http://career.cattelecom.com/web_data/uploads/download/201906/20190605085322_1.pdf

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบแต่ละตำแหน่ง  http://career.cattelecom.com/web_data/uploads/download/201906/20190605085423_2.pdf