7 workloads ตอบทุกโจทย์ด้วย Cloud

 

การทํางานนอกออฟฟิศหรือ Work-from-home จําเป็นต้องอาศัยการทํางานบน Cloud เพื่อทําให้ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจนั้นเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทําให้การทํางานจากที่ใดก็ได้(remote working) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งการทํางานรูปแบบนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถ รับมือกับภัยหรือความเสี่ยงต่อการดําเนินงานได้ดีอีกด้วย โดย Gartner กล่าวว่า ภายในปี2022 กว่า 75%
ขององค์กรธุรกิจจะมีนโยบาย Work-from-home โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานทั้ง 7 ชนิดที่จะพูดถึงต่อไปนี้จะใช้
เทคโนโลยีCloud เพื่อเสริมความสามารถและรักษาความต่อเนื่องในการดําเนินงานอีกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยง อุปสรรคหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

1. การเข้าถึงข้อมูลองค์กร ถือเป็นส่วนสําคัญในการทํางานนอกออฟฟิศ โดยการเลือกบริการ Cloud
ให้สอดคล้องกับรูปแบบงานขององค์กร

2. การทํางานร่วมกัน เช่น การใช้Microsoft Office 365, iWork หรือ G-Suite ช่วยให้ทีมทํางาน ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

3. การประชุมผ่าน Video Conference ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพื่อทดแทนการประชุมในออฟฟิศ

4. Virtual Desktop เพื่อช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5. การทํา Scale-out เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งาน Cloud ที่มากขึ้น

6. Disaster Recovery ซึ่ง Gartner มองว่า 50% ขององค์กร จะย้ายมาทําบน Cloud ซึ่งมีราคาถูก กว่าวิธีเดิม

7. โซลูชันด้านความต่อเนื่องของธุรกิจ ซึ่ง 12% ขององค์กรดําเนินงานบน Cloud ได้ตามปกติแม้ต้องเผชิญสถานการณ์COVID-19

ดังนั้น เพื่อเปลี่ยนองค์กรของคุณให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์และหลีกเลี่ยง Disruption ในอนาคตด้วย
เทคโนโลยีCloud ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากประสบการณ์หากท่านสนใจบริการคลาวด์หรือต้องการ
คําปรึกษา เรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยมาตรฐานสากล ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง
www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

          หากท่านสนใจหรือต้องการคำปรึกษาบริการคลาวด์ ทาง IRIS CLOUD มีทีมที่มากด้วยประสบการณ์

          ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทาง www.iris.cloud/contact หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

________________________________________________________________________________________________________________________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : iris_marketing@nc.ntplc.co.th
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/startup
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom
#NTCloud #IRISStartup
#NTdataCenter #NTBigdata