IRIS PREMIUM

IRIS PREMIUM

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่คุณสามารถเลือกทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CPU, RAM, Storage รวมทั้งสามารถเลือกระบบปฏิบัติการ (Window, Linux) ได้ตามความต้องการใช้งาน สามารถใช้งานได้หลากหลายความต้องการ เช่น ใช้งานเป็น Database Server, Web Server หรือนำไปใช้งานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเครื่องหนึ่งก็ได้

อัตราราคา

Package ข้างต้น มาพร้อมบริการดังนี้

Windows Server license

บริการเสริม (Additional Service)
Additional Storage 350 บาท/100GB/เดือน
Additional RAM 500 บาท/GB/เดือน
Additional vCPU 800 บาท/GB/เดือน
Additional Public IP Address 200 บาท/IP/เดือน

ข้อดีของ IRIS PREMIUM

ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน Internet

ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001:2013 ISO 20000:1

บริการ Technical Support แบบ 24*7

รับประกัน Uptime 99.9%